PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Dále jen „Pravidla“

 

 1. Úvodní ustanovení:

Věrnostní program „klub přátel zdraví“ je program provozovaný společností Vitaminátor s.r.o., se sídlem Sosnová 107, 793 12 Sosnová, IČO: 28585658, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33197 (dále jen „provozovatel“), který je nabízen a určen registrovaným uživatelům.

Klub umožňuje zákazníkům získávat jedinečné výhody při opakovaných nákupech v eshopu, a to zejména získáváním věrnostních bodů za jednotlivé nákupy, popřípadě jiných uvedených v těchto Pravidlech či na internetových stránkách provozovatele www.vitaminator.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo pozastavit načítání věrnostních bodů. Omezení či pozastavení načítání věrnostních bodů bude zveřejněno na internetových stránkách provozovatele www.vitaminator.cz

 

 1. Členství v Klubu

Členem Klubu se může stát fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou v České republice (dále jen „zákazník“), která souhlasí s těmito Pravidly, pokud splní ostatní podmínky členství a řádně vyplní registrační formulář.

Členství v Klubu není nárokové, rozhoduje o něm výhradně provozovatel. Členství v Klubu je dobrovolné.

Zákazník je povinen uvést v registračním formuláři pravdivé údaje. Vyplněním registračního formuláře zákazník potvrzuje souhlas s těmito Pravidly.

Členství v Klubu automaticky zaniká v případě, že člen nenakoupí na Eshopu po dobu delší 12-ti měsíců po sobě jdoucích.

 

 1. Účet člena Klubu

Členovi Klubu bude po registraci automaticky zřízen on-line účet, na kterém provozovatel vede evidenci věrnostních bodů nasbíraných členem Klubu.

Přístup do účtu získá člen Klubu zadáním přihlašovacích údajů v podobě uživatelské jméno, kterým je emailová adresa, kterou uvedl v registračním formuláři, a heslo, kterým je číslo karty, a přihlášením na internetové stránce provozovatele www.vitaminator.cz v sekci přihlášení.

 

 1. Zánik členství v Klubu

Členství v Klubu zaniká:

 1. a) na žádost člena Klubu
 2. b) v případě, že člen Klubu neuskuteční během 12 měsíců po sobě jdoucích nákup
 3. c) na základě rozhodnutí provozovatele:

- v případě, že člen Klubu v přihlášce záměrně uvede nesprávné údaje

- v případě, že člen Klubu zneužije výhod vyplývajících z členství v Klubu

- v případě, že člen Klubu zneužije logo, obchodní firmu nebo další identifikační údaje provozovatele

- z jiných vážných důvodů

d) smrtí člena Klubu

 1. e) ukončením Klubu provozovatelem

 

Ke dni zániku členství v Klubu provozovatel zablokuje členu Klubu, jehož členství zaniklo, přístup do jeho účtu. Provozovatel zajistí likvidaci Údaje člena Klubu, jehož členství zaniklo, vedených v databázi provozovatele.

 

 1. Mechanismus načítání bodů

Člen Klubu za nákup produktů sbírá věrnostní body, které mu budou připsány na účet v poměru 100Kč = 1 bod. Sbírání věrnostních bodů se nevztahuje na produkty nabízené se slevou. K připsání nasbíraných bodů dojde bezprostředně po nákupu.

 

Provozovatel je oprávněn odebrat věrnostní body z účtu člena Klubu v případě, že:

 1. a) je získá v rozporu s dobrými mravy,
 2. b) vyjde najevo, že věrnostní body byly připsány z důvodu omylu provozovatele nebo technické chyby systému
 3. c) dojde ke zrušení registrace

 

 1. Reklamace

při uplatnění nároků z vad produktu, na jehož úhradu byla započtena sleva dle počtu věrnostních bodů, je člen oprávněn požadovat pouze výměnu reklamovaného produktu za nový, nikoliv zpětné připsání věrnostních bodů na účet ani vyplacení uhrazené ceny v hotovosti.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Člen Klubu vyplněním registračního formuláře souhlasí se zařazením jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, případně titul, město, ulice a PSČ bydliště, data narození, emailové adresy a fakultativně telefonního čísla (dále jen „Údaje“) do databáze provozovatele, který má postavení správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) s tím, že k Údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Člen Klubu současně bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho Údaje prostřednictvím jím vybraného zpracovatele. Provozovatel zpracovává Údaje za účelem vedení účtu člena Klubu pro čerpání výhod v rámci Klubu a dále nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích (produktech) a jiných aktivitách provozovatele (marketingové účely), jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., neodmítl-li člen Klubu možnost zasílání obchodních sdělení zatrhnutím příslušné kolonky na registračním formuláři. Souhlas člena Klubu se zpracováním Údajů je poskytován na dobu trvání členství člena v Klubu. Poskytnutí Údajů členem Klubu je dobrovolné. Provozovatel ujišťuje člena Klubu, že veškeré Údaje, které provozovateli poskytnou, jsou určeny výhradně pro potřeby provozovatele a dále pro potřeby společnosti Vitaminátor s.r.o. Člen Klubu bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj.zejména právo na přístup k Údajům, právo na opravu Údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se člen Klubu, že provozovatel nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho Údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat provozovatele nebo jím pověřeného zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace Údajů. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může člen Klubu obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Člen Klubu výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jméno a příjmení člena Klubu na internetové stránce provozovatele www.vitaminator.cz v souvislosti s dosažením vynikajících úspěchů při akcích pořádaných provozovatelem v rámci Klubu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny poskytované v rámci Klubu nejsou právně vymahatelné. Věrnostní body jsou nepřevoditelné a nepřecházejí na právní nástupce člena Klubu.

Tato pravidla Klubu a právní vztahy vznikající mezi provozovatelem a členem Klubu, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

Tato pravidla Klubu jsou umístěna na internetových stránkách provozovatele www.vitaminator.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat tato Pravidla Klubu. Případné změny těchto Pravidel jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce provozovatele www.vitaminator.cz

Provozovatel si dále vyhrazuje právo Klub ukončit. O ukončení Klubu budou členové Klubu informováni alespoň 1 měsíc předem na internetových stránkách provozovatele www.vitaminator.cz. V této době již nebudou připisovány na účet člena Klubu žádné věrnostní body.

 

Tato pravidla Klubu jsou platná a účinná dnem 6.3.2019

Vitaminátor s.r.o.