Obchodní a dodací podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, kterým je společnost Vitaminátor, s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 33197.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

VITAMINÁTOR, s.r.o.
Sosnová 107
793 14 Sosnová
IČ: 28585658
DIČ: CZ28585658

Kupující

Kupujícím je Spotřebitel nebo Podnikatel.

Spotřebitel

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatel

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v Obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě Živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než Živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP, ani v rámci individuálně uzavřené smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jako i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text individuální smlouvy.

II. Registrace zákazníka, zasílání informací

Registrace

Kupující má možnost se registrovat v systému na webových stránkách www.vitaminator.cz.
Spotřebitel má možnost objednávat v e-shopu bez nutnosti registrace. Registrace je pak automaticky vytvořena na základě zadání údajů nezbytných zajištění k dodání objednávky a vystavení nákupních dokladů. Spotřebitel obdrží potřebné přihlašovací údaje a související pokyny na zadanou e-mailovou adresu.
Podnikatel, vykonávající svoji činnost v související oblasti, např. velkoobchod potravin, provoz gastro zařízení, maloobchod, se registruje pomocí údajů související s touto činností.

Zasílání informací

Svou registrací (popsáno výše) Kupující souhlasí se zasíláním informačních e-mailů na e-mailovou adresu uvedenou v své rámci objednávky, registrace.

III. Kupní cena, objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Kupní cena

Kupující u Prodávajícího objednává zboží uvedené v e-shopu na www.vitaminator.cz za Kupní cenu, která je platná a aktuální. Kupní ceny uvedené v e-shopu pro Spotřebitele jsou s DPH, bez nákladů na dodání zboží.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Kupující objednává u Prodávajícího zboží, které je uvedeno v e-shopu na internetových stránkách www.vitaminator.cz, a to prostřednictvím aplikace, která Kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené Prodávajícím jako povinné.
Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany Kupujícího. Potvrzením objednávky Kupující prohlašuje, že u Prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.
Objednávka Kupujícího se pro účely VOP považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva s předmětem zboží uvedeného v objednávce (dále jen Kupní smlouva) je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu III. VOP výslovně souhlasí se způsobem uzavření Kupní smlouvy.
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle VOP a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

IV. Dodací a dopravní podmínky

Zboží expeduje Prodávající do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě, že není dohodnuto jinak. V případě, že Kupující hradí Kupní cenu bankovním převodem či složením na účet Prodávajícího, je zboží expedováno po připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího.
Dodáním zboží podle VOP se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího.
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny následujícími způsoby:

 • při platbě dobírkou se rozumí zaplacení Kupní ceny přepravci,
 • při platbě převodem nebo složením Kupní ceny na účet Prodávajícího se rozumí okamžik připsání Kupní ceny na účet Prodávajícího,
 • při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení Kupní ceny při převzetí zboží od Prodávajícího.

Způsoby odeslání zboží:

 • zásilka přepravcem DPD CZ – balík do ruky
 •  

Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

V. Náklady na dodání zboží

Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit Kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 • platba v hotovosti v místě sídla firmy
 • dobírkou,
 • platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího, na číslo účtu:  1861407309/0800, vedeného u České spořitelny a.s.

Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

Cena za dopravu

Přepravné pro dodávky zboží na území České republiky je účtováno dle aktuálního ceníku dopravce a je Kupujícímu sděleno vždy před uzavřením objednávky. Viz. Přepravné
Počet balíků je určen hmotnosti celkové zásilky, přičemž v jednom balíků je max 30 kg. 

VI. Záruka a reklamace

Na veškeré zboží poskytujeme záruku do doby spotřeby zboží uvedeného na obalu. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením, skladováním nebo opotřebením zboží. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VIII. Reklamační řád.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

Je-li Kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona/podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od Kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním na adresu Vitaminátor s. r. o., Sosnová 107, 793 14 Sosnová. Je-li Kupujícím podnikatel, řídí se odstoupení smlouvy zák. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Zboží poškozené či zničené při přepravě nebo v důsledku nevhodného použití, nebude Prodávajícím přijato a Kupujícímu vrácena Kupní cena.
Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od Kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději v den dodání zboží, které je předmětem vrácení.
Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující.

VIII. Reklamační řád

Obecné ustanovení

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky Kupujícím. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zák. č. 634/1995 Sb., Zákon o Ochraně spotřebitele, vše v platném znění. Je-li Kupujícím podnikatel, řídí se reklamace v souladu s ustanovením zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. VI. VOP.
 V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, na telefonním čísla 734 203 937 nebo e-mailové adrese vankova@vitaminator.cz.

Pro uznání reklamací je nezbytné vyplnit reklamační protokol viz. zde a zaslat mailem nebo na korespondenční adresu firmy.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku.
Místem pro uplatnění reklamace je Vitaminátor s. r. o., Sosnová 107, 793 14 Sosnová.
Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a popis vady s návrhem na způsob řešení reklamace. Balík musí být označen slovem "REKLAMACE".

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Kupní smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření Kupní Smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení, jako uzavřená Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím, archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dne 01.09.2014.